دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
معرفی

مشخصات فردی

نام : سعید   ناطق

پست الکترونیکی : s.nategh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی متالوژی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه مهندسی مواد (دکتری)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/11/01

سعید ناطق

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استاد

^